04 sty, 2011

Ulga rodzinna (prorodzinna) 2010

Autor: krolix Kategorie: Prawo

W zeznaniu za 2010 r. po raz kolejny masz prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej. Komu przysługuje, jak złożyć deklarację i ile dostaniesz zwrotu? Nie wiesz? Sprawdź!

KOMU PRZYSŁUGUJE ULGA PRORODZINNA?

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko;
- na dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
- na dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie,
- dziecko, które w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy (wg skali) lub art. 30b (19% podatek zryczałtowany od dochodów z m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej tj. kwoty 3 089 zł- 556,02zł/18%, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Przeczytaj:Ulga na dziecko za 2010 rok. Dwie sytuacje: maturzysta i rozwód

KTO SKORZYSTA Z ULGI RODZINNEJ?

Z ulgi mogą skorzystać osoby pełniące władzę rodzicielską, funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawujące opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.  Z ulgi będą mogli skorzystać jedynie podatnicy opodatkowani według skali podatkowej.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT-O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

Ulgę można rozliczyć tylko poprzez samodzielne złożenie zeznania (ulga nie będzie mogła być uwzględniona w rozliczeniach składanych za pośrednictwem płatnika). Ponadto podatnik jest zobowiązany do podania w zeznaniu rocznym liczby wychowywanych dzieci, ich numery PESEL, a jeśli nie ma tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

  • odpis aktu urodzenia dziecka;
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

WYSOKOŚĆ ULGI

W roku 2010 pełna wysokość ulgi wynosi 1 112,04 zł na każde dziecko. Za każdy pełny miesiąc wychowywania dziecka będzie można odliczyć 92,67 zł.


Brak komentarzy do "Ulga rodzinna (prorodzinna) 2010"

Twój komentarz