13 sty, 2011

Ulga na dziecko za 2010 rok: maturzysta i rozwód.

Autor: krolix Kategorie: Prawo|Rodzina

Podpowiemy Wam co zrobić, gdy maturzysta nie podjął dalszej nauki, rodzice rozwiedli się w 2010 roku, przysługuje nam renta socjalna… Jak to wpłynie na ulgę prorodzinną?

1. Po zdanym egzaminie maturalnym (wyniki w lipcu 2010) Twój syn nie podjął nauki w szkole wyższej. Przysługuje mi ulga na dziecko? Za jakie miesiące nauki?

Ulga rodzinna przysługuje za 8 miesięcy 2010 r., tj. za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010.
Komunikat Ministerstwa Finansów z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania ulgi prorodzinnej na dzieci uczące się lub studiujące do ukończenia 25. roku życia

1) w przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

2) w przypadku maturzysty, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne,

3) w przypadku maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

4) w przypadku studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) – ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego, w sytuacji gdy student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie.

Jeżeli jednak studia nie są kontynuowane lub występuje przerwa (na przykład student nie od razu podejmuje kolejny etap studiów), to ulga przysługuje tylko za miesiące nauki włącznie z miesiącem, w którym został złożony egzamin dyplomowy.

Przeczytaj:Ulga rodzinna (prorodzinna) 2010 – zasady przyznania, jak wypełnić deklarację, ile wynosi w 2010 roku

2. Rozwiodłam się z mężem w zeszłym roku. Od tamtej pory mąż płaci alimenty, spędza z dzieckiem weekendy i niektóre dni w tygodniu. Kiedy córka jest u męża to on pokrywa wszystkie koszty związane z jej utrzymaniem. Jak mamy się rozliczyć za 2010 rok? Czy były mąż też może się rozliczyć?

Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, ze łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi.

Zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1. wykonywał władzę rodzicielską,

2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (tj. w 2009 r. wynosi 92,67 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2. wstąpiło w związek małżeński.

W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust. 3 ustawy).

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. (art. 27f ust. 4 tej ustawy).

Według art. 27f ust. 5 odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1. odpis aktu urodzenia dziecka,

2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Władzę rodzicielską normuje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). W myśl tej ustawy dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielką.

Władza rodzicielska zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Masz pytania? Napisz do nas :)

Brak komentarzy do "Ulga na dziecko za 2010 rok: maturzysta i rozwód."

Twój komentarz